Informace před znovuotevřením I. stupně ZŠ

Vážení a milí rodiče,


         Zdravíme  Vás všechny v této stále velmi hektické době, abychom  se Vám pokusili stručně a jasně objasnit věci, které nás v nejbližších dnech čekají. 


Co už asi víte?

 •  děti se mohou vrátit do školních lavic od pondělí 25. 5. 2020
 • nástup do školy je dobrovolný a podmíněný mj. dobrým zdravotním stavem


Co musíte vědět?


 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (roušky, rozestupy,…)
 • žáci ze třídy přijdou průběžně ke škole na předem stanovený – rozvržený  čas
 • zde si je vyzvedne třídní učitel
 •  první den návratu do školy v pondělí 25. května učitel od každého žáka vybere vytištěné a vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“(nezbytná podmínka pro vstup žáka do budovy školy)   
 • vstup do školy bude umožněn pouze žákům (ne případnému  doprovodu)
 •  u vchodu do budovy žáci provedou nezbytnou dezinfekci rukou (dezinfekční stolek)
 • neprodleně po přezutí v šatně si učitelé odvedou žáky po skupinách (max. 15 žáků) do tříd ( ve společných prostorách nosí všichni žáci i učitelé roušky - žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení)
 • žáci i s učitelem vstoupí do své předem připravené (uspořádání lavic s rozestupy – jeden žák v lavici), důkladně vyčištěné, vyvětrané a vydezinfikované třídy – učitel poučí třídu o hygienicko-epidemiologických pravidlech a zásadách jejich pobytu ve škole
 • složení tříd – skupin žáků bude stanoveno předem (dle přihlášených) a je neměnné
 • vyučovat se bude denně matematika a český jazyk + střídavě Aj, Prvouka,Vla,Pří – s žáky ve třídě – skupině se individuálně na hodinách – rozvrhu domluví učitel
 • při výuce a po domluvě s učitelem nemusí mít žáci nasazeny roušky, ty si nasazují při každém opuštění své kmenové třídy a ve společných prostorách šatny, chodby, WC,…)
 • ve všech třídách budou rovněž hygienické stolky, kde žáci při každém návratu - vstupu do třídy ihned provedou dezinfekci rukou
 • v rámci možností (klimatické podmínky) se budou třídy dostatečně často větrat, k výuce se budou využívat i venkovní prostory školy (verandy u některých tříd) – areál školy
 • po ukončení výuky půjde každá třída – skupina opět ve stanovený čas na oběd do ŠJ
 • ani v jídelně se nebudou potkávat žáci z různých tříd – skupin, při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě
 • po obědě se budou žáci vracet do své kmenové třídy k odpolední družině (konec provozu v 15.30 hodin)
 • ranní družina nebude poskytována
 • školní družina bude fungovat od začátku výuky až do 15:30 hodin – to znamená, že žáci ze tříd s větším počtem žáků (2.A, 4.A, 5.A), kteří budou rozděleni na skupiny a výuka jejich skupiny začne až v druhém (pozdějším) dopoledním bloku, mohou využívat svoji družinu už od začátku ranní výuky.
 • do  družiny mohou chodit i žáci, kteří za běžné situace školní družinu vůbec nenavštěvují (nebude vybírána žádná úplata)
 • po ukončení celodenního pobytu dětí – žáků ve škole budou každý den prostory školy důkladně vyčištěny a vydezinfikovány  
 • pokud začne žák během vyučování vykazovat některé z možných příznaků nemoci COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest,..), bude ihned umístěn do samostatné místnosti a následně budou kontaktováni rodiče – zákonní zástupci žáka s ohledem na jeho okamžité vyzvednutí ze školy


Co musíte udělat?

 • do 17. 5. 2020 přihlásit žáka do školy!!!, protože kdo nebude v pondělí 18. 5. zapsán v seznamu pro vzdělávání, nemůže už do konce roku nastoupit!!

      postup: 

      vytisknout si ze stránek školy přihlašovací formulář, vypsat, podepsat, ofotit či oscanovat,

      poslat třídnímu učiteli do e-mailu

 • nejpozději do středy 20. května 2020 přihlásit (telefonicky – emailem) žáka

 u vedoucí ŠJ pí. Polanské ke stravě – obědům ve školní jídelně

 • v pondělí 25. 5. 2020 přinese každý žák osobně (nelze posílat emailem) podepsané „čestné prohlášení“, které si také stáhnete a vytisknete ze školních stránek – toto prohlášení bude fungovat jako „vstupenka“ k vyučování do školy


Organizačně a technicky je a bude celý tento proces pro nás pro všechny poměrně náročný. My ale pevně věříme tomu, že se nám všem – doma i ve škole snaha a práce povede  a celou „virovou“ záležitost dohromady úspěšně zvládneme.


                                                                                                                     Vedení ZŠ a MŠ Vlčnov