Zákon č. 561/2004 Sb.školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb.zákon o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 263/2007 Sb.pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
Zákon č. 563/1991 Sb.zákon o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb.zákon o daních z příjmů
Zákon č. 337/1992 Sb.zákon o správě daní a poplatků
Zákon č. 250/2000 Sb.zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 114/2002 Sb.vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláškavyhláška o poskytování poradenských služeb
Vyhláška č. 107/2005 Sb.vyhláška o školním stravování
Vyhláška č. 84/2005 Sb.vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě