Školní poradenské pracoviště

Vítejte na stránkách Školního poradenského pracoviště
​​​​​​​Základní a Mateřské školy Vlčnov, p. o.!

     V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby žáků a jejich rodičů, tedy uživatelů poradenských služeb. Z důvodu, že je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat, začínají ve školách v naší republice vznikat školní poradenská pracoviště. 

     Nutno říci, že na naší škole byly v posledních letech k dispozici poradenské služby, poskytované výchovnou poradkyní či školní metodičkou prevence, které řešily problémy kázeňské, vztahové, skupinové a také pomáhaly s profilací vycházejícím žákům. Avšak změny, které v současnosti kolem nás probíhají a týkají se každého z nás, odráží také změny v potřebách uživatelů těchto poradenských služeb, a proto se vedení školy rozhodlo v souladu s vyhláškou MŠMT ke školskému zákonu č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 01.01.2020 a vyhláškou č. 197/2016 MŠMT, „o poskytování poradenských služeb ve školách,“ na naší škole od školního roku 2018/2019  „Školní poradenské pracoviště“ zřídit.

     Školní poradenské pracoviště (dále jen již ŠPP), jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogy a asistenty pedagogů, pracuje sice odděleně od vedení školy, avšak je mu přímo podřízeno, úzce s ním spolupracuje a má jeho plnou podporu (v případě prevence). V případě intervence vždy spolupracuje s vedením školy, o všem vedení informuje a postupuje dle jeho pokynů. Za zřízení a fungování poradenského pracoviště zodpovídá vedení školy.


Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby v následujících oblastech:

 • Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané.
 • Prevence školní neúspěšnosti.
 • Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence.
 • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.
 • Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování (nově prevence rizikového chování).
 • Metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga (viz příloha č. 1).


Organizační struktura poradenských služeb v ZŠ a MŠ Vlčnov:

Vedení školy: 

Ředitel školy – Mgr. Libor Trtek

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence – Ing. Bc. Marie Šiborová

Kontakt: siborova@zsvlcnov.cz

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný a kariérový poradce – Mgr. Monika Kašpaříková

Kontakt: kasparikova@zsvlcnov.cz

Školní psycholog - Mgr. Anna Soukupová

Kontakt: soukupova@zsvlcnov.cz

  

Hlavní cíle ŠPP:

 • Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
 • Zlepšení sociálního klimatu školy.
 • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti.
 • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti.
 • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence (či účelově omluvená).
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování.
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
 • Poskytování základních služeb kariérového poradenství.
 • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.