Metodik prevence:
Ing. Bc. Marie Šiborová

Kontakt:  siborova@zsvlcnov.cz , tel. 774 979 005 
Konzultace: dle telefonické domluvy kdykoli.


Náplň práce školního metodika prevence:

 • Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování (záškoláctví, závislosti, krádeže, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další typy rizikového chování).
 • Vypracování Minimálního preventivního programu školy vždy pro nadcházející školní rok.
 • Koordinace a realizace Minimálního preventivního programu školy (specifická
  a nespecifická prevence, např. prezentace přednášek).
 • Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za uplynulý školní rok.
 • Metodická a intervenční pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování žáků.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování (OSPOD, PPP, PČR apod.).
 • Poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu nějaké formy rizikového chování.
 • Spolupráce s třídními učiteli a ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů (při intervenci).
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.