Kariérový poradce: 

Mgr. Monika Kašpaříková

Kontakt: kasparikova@zsvlcnov.cz

Konzultace: dle telefonické domluvy kdykoliv.


Náplň práce kariérového poradce:

 • Pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání.
 • Konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Přihlášky na SŠ, zápisové lístky.
 • Péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích.


Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízíme několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu zaměstnání, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, tel. 950 175 503.
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP), Uherské Hradiště, Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 551 352.
 • Výchovný a kariérový poradce ve škole.
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách a učilištích.
 • Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání.
 • Burza středních škol, Uherské Hradiště.
 • Exkurze – Slovácké strojírny, Uherský Brod.
 • Návštěva náborářů z různých středních škol a učilišť.
 • Aktuální informace budou zveřejněny na nástěnce v prvním patře budovy školy (na II. stupni), včetně propagačních letáků, což zaštiťuje kariérní poradkyně.


 • Při výběru střední školy se v minulosti osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci „Dnů či týdnů otevřených dveří“, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • Nezapomeňte, že čtyřleté obory jsou zakončeny státní maturitní zkouškou (ne každý ji zvládne).
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek atd.) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.).


Příloha č. 1:
Žáci, kteří pro svůj zdravotní či jiný handicap nezvládají učivo v dostatečné míře, a to i za vydatné pomoci školního poradenského pracoviště, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pro ně je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. S novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb.  je v případě žáků se SVP asistent pedagoga jedním z možných podpůrných opatření. Funkce se zřizuje na doporučení SPC a finance na ni škola dostává normativně.
Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, žáky se sociálním znevýhodněním apod.), je jeho spolupráce s SPP důležitou součástí. Jde zcela o nový druh spolupráce, neboť v rámci probíhajících inkluzí na českých školách, se pedagogičtí pracovníci ve funkci asistenta pedagoga objevují stále častěji, a pro rodiče a pedagogy tak vznikají zcela nové a neznámé situace, se kterými může i jim pomoci právě ŠPP.
Pro větší porozumění, vám předkládáme několik základních informací, které jsme získali z portálu pro školní asistenty a asistenty pedagoga 
www.asistentpedagoga.cz.