Jednotná přijímací zkouška 2021Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: 12. dubna 2021

2. termín: 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 14. dubna 2021

2. termín: 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 12. května 2021

2. termín: 13. května 2021


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Nejzazší termín pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oboru s maturitní zkouškou

Od: 

Do:

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do ...................... Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání (případně pro různá zaměření dle školního vzdělávacího programu) stanoví jednotná kritéria přijímání a způsob jejich splnění.

Konec období pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Od: 

Do: 

Ředitel školy, který plánuje přijmout uchazeče do oboru s talentovou zkouškou, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení ........................... Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů  ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění.

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou

Od:

Do: 

Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději .................................

Začátek období pro konání talentových zkoušek do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Od: 

Do: 

Konkrétní termín talentové zkoušky stanoví ředitel střední školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny zkoušky. Výsledky talentové zkoušky sdělí ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče ............................