Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Informace k zápisu do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Vlčnov 1202, PSČ: 687 61, IČO: 75022672, mob: +420 725 700 665, e-mail: reditel@zsvlcnov.cz


ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Ve Vlčnově 12. května 2023

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


uchazeči s registračními čísly

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 a 39

se přijímají od školního roku 2023/2024 k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí je možné na vyžádání v kanceláři školy


Mgr. Libor Trtek
ředitel školy


ROZHODNUTÍ O ODLOŽENÍ ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ve Vlčnově 12. května 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly              

32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45, 46, 47,48 a 49

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům zasláno.


Mgr. Libor Trtek

ředitel školyrozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Ve Vlčnově 12. května 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


uchazeči s registračními čísly

32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47 a 49

se přijímají od školního roku 2023/2024 k základnímu vzdělávání do přípravné třídy v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zákonným zástupcům zasláno.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


Mgr. Libor Trtek
ředitel školy