Informace pro rodiče o zápisu do 1. tříd ZŠ 

1.Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání proběhne (dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon) ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14 do 17 hodin v ve třídách 1. stupně v budově ZŠ Vlčnov.

Zápis proběhne formou individuálního rozhovoru pedagoga s dítětem a cílenými aktivitami.

Děti si přinesou s sebou zařezanou tužku a sadu pastelek. Rodiče přinesou k zápisu ke kontrole rodný list dítěte, váš průkaz totožnosti, vyplněný zápisní list a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. 4. 2019 vedení školy doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. 

4. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitelka rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

5. Rozhodování ředitelky školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

Zápis do 1. tříd a správní řád

Správní řízení

Na rozhodování ředitelky školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.

Tuto žádost může podat:

  • písemně nebo
  • ústně do protokolu.

Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte, proto tiskopis, který vypracuje škola pro podání žádosti, může mít pouze doporučující charakter.

Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce žáka podá žádost ústně a ředitelka školy s ním sepíše protokol, který musí mít všechny náležitosti jako žádost písemná (§ 18 správního řádu). 

Žádost musí mít tyto náležitosti (§ 45 správního řádu):

  • kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování),
  • co žadatel žádá,
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována,
  • další náležitosti,
  • podpis osoby, která tak činí.

Vzory žádostí ke stažení