Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Informace k zápisu do 1. třídy v roce 2024

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Vlčnov 1202, PSČ: 687 61, IČO: 75022672, mob: +420 725 700 665, e-mail: reditel@zsvlcnov.cz


ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Ve Vlčnově 10. května 2024

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení

§ 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


uchazeči s registračními čísly

1,2,3,7,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40 a 41

se přijímají od školního roku 2024/2025 k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí je možné na vyžádání v kanceláři školy.

Mgr. Libor Trtek
ředitel školy


ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno až později, neboť do této chvíle z důvodu probíhajícího správního řízení ( VYŠETŘENÍ DĚTÍ V ppp) není zatím škole k dispozici veškerá povinná dokumentace nutná k výše uvedeným rozhodnutím.
Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Vlčnov 1202, PSČ: 687 61, IČO: 75022672, mob: +420 725 700 665, e-mail: reditel@zsvlcnov.czROZHODNUTÍ O ODLOŽENÍ ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ve Vlčnově 31. května 2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly              

4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22 a 42

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům zasláno.

                                                                                                                 

Mgr. Libor Trtek

ředitel školy

                                                                                                                                                                                                                                           


rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Ve Vlčnově 31. května 2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:


uchazeči s registračními čísly

4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 22 a 42

se přijímají od školního roku 2024/2025 k základnímu vzdělávání do přípravné třídy v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zákonným zástupcům zasláno.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


Mgr. Libor Trtek
ředitel školy