Zápis dětí do Mateřské školy

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápis dětí do mateřské školy dle § 34 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění na následující školní rok probíhá každoročně v období od

2. května do 16. května. Termín zápisu stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek MŠ. Rodiče podávají písemné žádosti zástupkyni ředitele MŠ - opatřené potvrzením dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ.

 Po ukončení zápisu vydá ředitel písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy a to nejpozději do 30 dnů.

Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat před nástupem dítěte do mateřské školy taktéž Evidenční list dítěte a uvést do něj pravdivé údaje.
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VLČNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Zápis do mateřské školy proběhne


 14.května 2024  od 14:00 do 15:30 hod v MŠ Vlčnov.


Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

  1. V měsíci dubnu si rodiče vyzvednou v mateřské škole žádost o přijetí dítěte do MŠ, nebo si ji stáhnou na https://www.zsvlcnov.cz/zapis-deti-do-materske-skoly
  2. V době zápisu se rodiče s dítětem dostaví do mateřské školy a přinesou s sebou vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost, kopii rodného listu dítěte a průkaz totožnosti rodiče.
  3. Při převzetí žádosti přidělí zástupkyně ředitele pro MŠ každému žadateli o přijetí registrační číslo.
  4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno do 30. dnů od zápisu a bude k vyzvednutí u zástupkyně ředitele pro MŠ. Seznam žadatelů pod registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení každého uchazeče bude zveřejněn v MŠ a na stránkách školy.
  5. Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věku pěti let (pokud ještě do MŠ nedocházejí).
  6. Veškeré informace, které MŠ v souvislosti se zápisem sdělíte, jsou vyžadovány na základě zákonů a jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.