„ŠKOLKA  PLNÁ  POHODY“

Východiskem pro zpracování programu naší mateřské školy je koncepce dlouhodobého rozvoje, rozpracovaná do školního vzdělávacího programu ŠKOLKA PLNÁ POHODY. Tato koncepce se již několik let vyvíjí na základě tvůrčího úsilí učitelek, pracovníků školy, ve spolupráci s rodiči, vnějšími partnery a podpory zřizovatele. 

Filosofií naší mateřské školy je důraz kladený na způsob chápání vlastní osobnosti, osobnosti ostatních dětí, z toho plynoucí chování a dopad tohoto chápání na vzájemné vztahy uvnitř dětského kolektivu. 

Našim úkolem je rozvoj  schopnosti  malých dětí uvědomovat si tělesné a smyslové funkce, soustřeďovat se dále na citový vývoj dětí, na schopnost začlenit se do kolektivu, řešit konflikty a chovat se vstřícně. 

Hlavním cílem ŠKOLKY PLNÉ POHODY je vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů. Svou Školku plnou pohody budeme i nadále vytvářet zdůrazňováním nenásilí, soucítění a porozumění pro naše společné lidství.

Při sestavování tématických celků jsme se snažili sloučit témata tak, abychom dětem nabídli dostatek příležitostí k poznávání i učení. Tyto celky si podrobně rozpracovávají učitelky v třídních vzdělávacích programech, které jsou dostatečně konkrétní a jsou určeny pro danou skupinu dětí v daném školním roce. Učitelky ve svých třídních programech respektují  individuální a věkové zvláštnosti dětí a při stanovení cílů přihlížejí k věkovému složení třídy.

Chceme, aby se děti setkaly s určitými hodnotami a současně chceme dětem nabídnout i prostor pro jejich vlastní vyjádření. Schopnost projevovat se jako človíček, který získává pozvolna osobní samostatnost, mají možnost děti prokazovat slovním vyjádřením, aktivním vnímáním, praktickými činnostmi i řešením vzniklých situací. Zde se mohou projevit určité specifické odlišnosti, které vyplývají z věkových zvláštností dětí. Plný prožitek dětí nám zaručí ty metody, které vycházejí ze zkušeností dětí, ze situací jim blízkých, kdy obsah činností  děti motivuje a zaujme  natolik, že poznávací aktivita je vnímána jako hra. 

Vhodně zvolená motivace vyvolává kladné emoce a city. Pro motivaci je charakteristický jistý vztah k objektu, který dává poznávací aktivitě určitý směr. Podle projevů dětí, jejich prožitků, způsobu chování a jednání, podle získaných znalostí a dovedností sledujeme, jestli zvolené činnosti jsou vhodnými a účinnými prostředky vzdělávání, nebo nikoliv.
Vytváření příležitostí k učení a poznávání pro nás znamená i vytváření bohatého a podnětného prostředí. Hledáme příležitosti k novým zážitkům nejenom z hlediska racionálního, ale i emocionálního. Stěžejním prvkem pro plnění našeho ŠVP je úzká spolupráce s rodiči a vnějšími partnery. Plán pro každý školní rok je součástí  ŠVP a na jeho realizaci se podílíme všichni společně. Je na nás všech, abychom realizovali cíle RP pro předškolní vzdělávání na naše podmínky a společně i s dětmi  měli naši  Školku plnou pohody.

Vážení rodiče,

úkolem naší  mateřské školy je podporovat Vaši rodinnou výchovu a poskytnout Vašemu dítěti příležitosti k aktivnímu  učení v příjemném a bezpečném  prostředí.

Chceme však  zdůraznit skutečnost, že pobyt v naší mateřské škole není pouhým  „TRÉNINKEM“ na školu, je to důležitá fáze  právě prožívaného života Vašeho dítěte.

Pro nás učitelky je dnes prioritou zaměřit se na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností Vašeho dítěte.

Naše mateřská škola má

 1. uspořádané třídy, které vyhovují nejrůznějším činnostem dětí
 2. hračky, pomůcky, náčiní jsou pro děti snadno dosažitelné
 3. dětské práce jsou přístupné i rodičům
 4. školka má velkou zahradu pro celoroční užívání, kde jsou zvoleny hrové prvky i pro děti mladší tří let
 5. děti mají po celý den k dispozici pitný režim
 6. děti mají dostatek volného pohybu venku i ve třídě
 7. pro mladší děti je přizpůsobena organizace dne, která respektuje věkové
  zvláštnosti dětí, pro starší děti volíme v rámci odpoledních zájmových činností nespací
  aktivity, které rodiče dle zájmu dětí samy na začátku školního roku zvolí
 8. děti i dospělí se v mateřské škole cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně
 9. pro nově příchozí děti je připraven adaptační program
 10. volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena s pravidly soužití
 11. učitelka děti podporuje, povzbuzuje, nabízí jim činnosti
 12. děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí
 13. ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat
 14. rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, spolupodílet se na plánování programu mateřské školy.

Činnosti, které naše mateřská škola nabízí

 1. Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou
 2. Logopedická prevence ( individuální péče ve spolupráci s SPC Brno)
 3. U mladších dětí  logopedické chvilky
 4. Předplavecký  výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou v Uh. Hradišti ( pokud to kapacita plavecké školy dovolí)
 5. Keramické tvoření ( pro starší děti v rámci odpoledních zájmových činností)
 6. Přírodovědné centrum TRNKA – organizace projektových dnů a výukových programů pro děti
 7. pro předškolní děti nabízíme „Veselé pískání s flétničkou“ – hru na flétničku

Spolupráce mateřské školy s vaší rodinou

 1. Dobře fungující spolupráce naší MŠ s vaší rodinou je základním stavebním kamenem výchovy a výuky vašeho dítěte.
 2. Cílem této spolupráce je co nejvíce vás rodiče a rodinné příslušníky vtáhnout do dění v naší  MŠ ( plán akcí pro děti a rodiče, který schvalujeme společně s vámi před začátkem školního roku, dotazníky, které vám dáváme a vy se vyjadřujete k dění v MŠ a spolupráci s vámi, atd.)
 3. Nabídka adaptačního programu pro nově příchozí děti.
 4. Společně budeme podporovat a posilovat všestranný rozvoj vašeho dítěte a jeho motivování pro touhu vzdělávat se.

Spolupráce  naší mateřské školy s partnery

 1. Spolupráce se základní školou ( akce pro děti a rodiče – drakiáda, návštěva 1. třídy a družiny před zápisem do 1. třídy ZŠ, návštěva pedagogů v mateřské škole při přednášce na téma školní zralost, aj..
 2. Spolupráce se zřizovatelem ( OÚ ), program dětí MŠ při slavnostních akcích OÚ
 3. Společné akce s vlčnovskými spolky : hasiči, myslivci, Broučci ( např. pomoc hasičů a myslivců při organizaci dne dětí, klub maminek Broučky jsme pozvali na vánoční nadílku, atd.)
 4. Spolupráce při akcích pořádaných  KSK Vlčnov – vánoční a velikonoční tvoření)
 5. Spolupráce s Plaveckou školou v Uherském  Hradišti
 6. Spolupráce s SPC – Brno
 7. Spolupráce s SPC – Zlín
 8. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Uh. Hradišti

DALŠÍ  ČINNOSTI, KTERÉ MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ

 • Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou
 • Logopedická péče děti 2., 3. a 4. třídy (logopedická prevence s dětmi ve spolupráci s SPC Brno)
 • Logopedické chvilky zařazují učitelky ve všech třídách
 • Předplavecký výcvik dětí 3. + 4. třídy ( pokud to kapacita plavecké školy dovolí)
 • Tvoření z keramické hlíny pro děti 3. + 4. třídy (součástí odpoledních zájmových činností)
 •  „Veselé pískání s flétničkou Aničkou“ hra na flétničku pro předškoláky 3. a 4. třídy (součástí odpoledních zájmových činností)
 • Spolupráce se ZŠ (družinou)
 • Spolupráce s Domem mládeže v Luhačovicích
 • Spolupráce s Přírodovědným centrem TRNKA (organizace projektových dnů a výukových programů)
 • Spolupráce s Obecním úřadem Vlčnov (vystoupení dětí při slavnostních příležitostech)
 • DRAKIÁDA pro děti a rodiče, pokud to situace vzhledem k COVID-19 dovolí
 • Velikonoční dílničky pro děti a rodiče, pokud to situace vzhledem k COVID-19 dovolí