Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, Vlčnov 1202,  PSČ : 68761,  IČO : 750 22 672,  tel : 572 675 117, 725 700 665  e-mail : reditel@zsvlcnov.cz


PŘÍPRAVNÁ   TŘÍDA   PRO   PŘEDŠKOLÁKY   PŘI   ZŠ  a  MŠ   VLČNOV


Co to je?           Třída ve škole pro děti (předškoláky), které ještě nejsou zcela zralé pro nástup        do běžné školní třídy, je to mezistupeň mezi předškolním (mateřská škola) a základním  vzděláváním ( základní škola).

Pro koho třída je?   Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Jak jsou děti přijímány?   Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitele školy do 31. května 2021.

A co vzdělávací program?   Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. 

Kolik dětí může být v přípravné třídě?   Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. 

Čeho by měla přípravná třída dosáhnout?   Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Takže shrnutí toho nejdůležitějšího :

Přípravná třída je bezplatná.

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy

Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.

Děti se neklasifikují.

Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.

Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).

Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.

Obědy jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako ve škole.

Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.