Informace před znovuotevřením MŠ

INFORMACE  PŘED ZNOVUOTEVŘENÍM  MATEŘSKÉ ŠKOLY, URČENÉ  PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  2019/ 2020.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE ZAHÁJEN  V PONDĚLÍ 18. 5. 2020.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dále se bude mat. škola řídit novými opatřeními po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, které MŠMT vydalo v manuálu dne 2. 5. 2020.

Pokyny pro zákonné zástupce při znovuotevření mateřské školy:

 1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

         Při cestě do mateřské školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená             krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).


 1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou


 • Žádáme rodiče, aby se neshromažďovali před mat. školou
 • Před MŠ dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními /tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.


 1. V prostorách mateřské školy – organizace vzdělávání


 • Provoz mat. školy bude zajištěn jako v běžném provozu v době od 6.15 do 16.15
 • Děti se budou ráno scházet a odpoledne rozcházet ve svých třídách
 • Také  pobyt venku bude organizačně zajištěn tak, aby  se děti nesetkávaly
 • Dle možností mat. školy a v návaznosti na aktuální počasí  budeme zařazovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy: na zahradě MŠ, budeme využívat hřiště ZŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mat. školy musí pohybovat vždy v roušce a to pouze po nezbytně  nutnou dobu (zejména předávání, vyzvedávání dítěte)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách  školy nosit nemusí
 • K dezinfekci rukou budeme používat antibakteriální mýdlo v dávkovačích a pro bezpečné osušení roku budeme používat výhradně jednorázové papírové ručníky
 • Úklidový personál bude opakovaně několikrát denně provádět čištění a dezinfekci povrchů a předmětů

 • Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem​​​​​​​
 • V každé třídě a přilehlých prostorách se bude často větratStravování

 • Stravování v mateřské škole bude v běžné podobě
 • Před zahájením stravování bude u dětí provedena dezinfekce rukou
 • Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů
 • Děti si samy jídlo ani pití brát nebudou
 • Při vydávání budeme dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Zákonní zástupci mají povinnost podepsat  a odevzdat učitelce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního  onemocnění  při prvním vstupu  dítěte do mateřské školy po znovuotevření .

V případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

O povinnosti zákonného zástupce toto prohlášení podepsat jsou zákonní zástupci ředitelem školy tímto způsobem předem informováni.  

Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.