Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022-2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápis dětí do mateřské školy dle § 34 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění na následující školní rok probíhá každoročně v období od

2. května do 16. května. Termín zápisu stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek MŠ. Rodiče podávají písemné žádosti zástupkyni ředitele MŠ - opatřené potvrzením dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ.

 Po ukončení zápisu vydá ředitel písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy a to nejpozději do 30 dnů.

Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat před nástupem dítěte do mateřské školy taktéž Evidenční list dítěte a uvést do něj pravdivé údaje.ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VLČNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Zápis do mateřské školyproběhne


10.května 2022  od 14:00 do 16:00 hod v MŠ Vlčnov.


Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Přineste s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče.


Výdej žádostí bude probíhatpo celý měsíc duben (v provozní době mateřské školy) nebo si ji můžete stáhnout z internetových stránek MŠ.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte vydá ředitel základní školy a mateřské školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy.