Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zákonem č. 250/2000 Sb., a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, vše v platném znění.

Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) potvrzuje informování o vydání a obsahu vnitřního řádu ŠJ a souhlas s podmínkami školního stravování a způsobem informování o veškerých změnách vyvěšením na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy www.zsvlcnov.cz. Ředitel školy prokazatelně seznamuje s vnitřním řádem školní jídelny všechny strávníky (žáky, zaměstnance).

Vnitřní řád ŠJ je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy www.zsvlcnov.cz.

2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

Žáci mají právo na:

 • na stravování ve ŠJ
 • strávník – žák základní školy má právo na jeden oběd ve školní jídelně
 • strávník – dítě mateřské školy má právo na oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo při celodenním pobytu, v případě polodenního pobytu pouze oběd a jedno předcházející nebo navazující doplňkové jídlo
 • pokud trpí alergií na některé druhy potraviny na stravu bez alergenů
 • na kvalitní a vyváženou stravu
 • na možnost přídavku (kromě masa)
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na stravování ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
 • vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím předsedů třídních samospráv, třídních učitelů nebo zákonných zástupců


Žáci jsou povinni:

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
 • dodržovat vnitřní řád ŠJ a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • při výdeji stravy se prokázat čipem nebo kartou, v případě, že strávník čip nebo kartu zapomene, musí toto nahlásit u výdeje jídla a zapsat se na náhradní stravenku
 • umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny, odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu
 • chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob
 • nepoškozovat vybavení, případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit


Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy
 • odebrat si stravu za první den nemoci žáka


Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 • řádně vyplnit přihlášku do ŠJ, zakoupit čip nebo kartu
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát zřetel ze zdravotního hlediska
 • včas hradit náklady na školní stravování
 • dodržovat termín odhlašování obědů, odhlásit žáka od druhého dne nemoci
 • doložit zdravotní potvrzení od lékaře v případě, že strávník musí mít bezlepkovou nebo šetřící dietu, nebo pokud strávník trpí alergiemi na určité druhy potraviny


Pravidla vzájemných vztahů ve ŠJ:

 • Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.
 • Žáci dbají pokynů zaměstnanců školní jídelny
 • Pedagogický pracovník, vykonávající dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním vnitřního řádu ŠJ, se zajištěním bezpečnosti a s dalšími nezbytnými organizačními opatřeními (rozvrh dozoru je vyvěšen na nástěnce ŠJ).
 • Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, kontroluje karty a čipy, dozoruje chování při stolování, při odnášení zbytků stravy a použitého nádobí, dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
 • Žáci jsou vedeni (ne nuceni) k dojídání svého jídla, nevynáší součásti obědu ze školní jídelny (ovoce, dezert).


3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny


Účastníci stravování:

 • školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole
 • umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy


Provoz školní jídelny:

 • provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:00 – 14:30 hodin
 • doba výdeje obědů je v rozmezí 11:30 – 13:45 hodin
 • vydaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny
 • v případě prvního dne nemoci žáka, se strava může vydat do jídlonosičů, za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ odpovědnost


Jídelníček:

 •  jídelníček je vyvěšen na nástěnce ŠJ, na webových stránkách školy a u výdejního okna ve ŠJ
 • z provozních nebo dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku
 • žáci si mají možnost vybírat ze dvou jídel (uvedeno na jídelníčku) 2 x týdně (zpravidla úterý, čtvrtek) dle provozních možností školní kuchyně, oběd č. 2 se objednává den do dopředu do 14:00 hod ve snímači u vedoucí školní jídelny
 • na jídelníčku je u každého pokrmu označen alergen, který daný pokrm obsahuje, seznam alergenů je uveden na nástěnce ve školní jídelně, u jídelníčku v ŠJ a u vedoucí školní jídelny
 • příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad
 • strava je sestavována podle zásad zdravé výživy a výživových norem pro školní stravování dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění, tzv. spotřebního koše
 • pitný režim je zajištěn v základní škole pouze při hlavním jídle, v mateřské škole celodenně


Dietní stravování:

 • ŠJ poskytne bezlepkovou a šetřící dietu, na základě potvrzení od lékaře, dohled nad dietním stravováním má nutriční terapeut
 • personál kuchyně je proškolen nutričním terapeutem v přípravě dietní stravy
 • bezlepková dieta se připravuje v odděleném prostoru pro přípravu bezlepkové stravy (aby se zamezilo kontaminaci), ze surovin k tomu určených


Odhlášky:

 • odhlášky stravy se provádějí nejpozději do 7,30 hod ráno, v případě nemoci
 • strávníci musí být v době nemoci odhlášeni (první den nemoci je možné stravu odebrat) neodhlášená strava propadá
 • odhlášky se provádějí na telefonu 725 745 974nebo přes email: polanska.zsvlcnov@seznam.cz, zprávou sms, ústně v ŠJ nebo ve školní kuchyni, případně prostřednictvím webových stránek školy, den dopředu do 14hodin

Dodatek č. 1 k Řádu školní jídelny č.j.ZŠMŠVL 39/2019


Mimořádné opatření COVID19


Při vstupu do školní jídelny si strávníci řádně vydezinfikují ruce, dezinfekce je připravena při vstupu do školní jídelny.

Strávníci mezi sebou dodržují rozestupy 2m, značky jsou vyznačeny na podlaze.

V jídelně se může stravovat pouze 1 skupina strávníků /tzn. žáci, kteří jsou spolu ve třídě/ a dozor provádí jejich vyučující. Zaměstnanci se v jídelně stravují samostatně mimo stravování žáků.

Po každé skupině je jídelna vydezinfikována.

Strávníci nepoužívají čip ani kartu, odhlášky jsou možné ústně, telefonicky nebo emailem.

Vaříme pouze oběd č.1.

Strávníci u výdejního okénka dostanou tác, příbor, skleničku s nápojem, kompot nebo salát. Ovoce ,v mimořádném opatření se bude vydávat do misek formou kompotů nebo ovocných salátů.

Výdejní doba je 10,30 – 13,30, skupiny chodí do jídelny po 15minutách, v jídelně se nepotkávají, jak vyjde z jídelny jedna skupina , přijde druhá skupina.

Zákonní zástupci v době mimořádných opatření nemají přístup do prostor školní jídelny.

V první den nemoci je strava vydána do termoboxu.
Dne 25.5.2020
Eva Polanská

vedoucí školní jídelny