Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zákonem č. 250/2000 Sb., a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, vše v platném znění.

Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) potvrzuje informování o vydání a obsahu vnitřního řádu ŠJ a souhlas s podmínkami školního stravování a způsobem informování o veškerých změnách vyvěšením na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy www.zsvlcnov.cz. Ředitel školy prokazatelně seznamuje s vnitřním řádem školní jídelny všechny strávníky (žáky, zaměstnance).

Vnitřní řád ŠJ je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy www.zsvlcnov.cz.

2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

Žáci mají právo na:

 • na stravování ve ŠJ
 • strávník – žák základní školy má právo na jeden oběd ve školní jídelně
 • strávník – dítě mateřské školy má právo na oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo při celodenním pobytu, v případě polodenního pobytu pouze oběd a jedno předcházející nebo navazující doplňkové jídlo
 • pokud trpí alergií na některé druhy potraviny na stravu bez alergenů
 • na kvalitní a vyváženou stravu
 • na možnost přídavku (kromě masa)
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na stravování ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
 • vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím předsedů třídních samospráv, třídních učitelů nebo zákonných zástupců


Žáci jsou povinni:

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
 • dodržovat vnitřní řád ŠJ a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • při výdeji stravy se prokázat čipem nebo kartou, v případě, že strávník čip nebo kartu zapomene, musí toto nahlásit u výdeje jídla a zapsat se na náhradní stravenku
 • umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny, odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu
 • chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob
 • nepoškozovat vybavení, případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit


Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy
 • odebrat si stravu za první den nemoci žáka


Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 • řádně vyplnit přihlášku do ŠJ, zakoupit čip nebo kartu
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát zřetel ze zdravotního hlediska
 • včas hradit náklady na školní stravování
 • dodržovat termín odhlašování obědů, odhlásit žáka od druhého dne nemoci
 • doložit zdravotní potvrzení od lékaře v případě, že strávník musí mít bezlepkovou nebo šetřící dietu, nebo pokud strávník trpí alergiemi na určité druhy potraviny


Pravidla vzájemných vztahů ve ŠJ:

 • Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.
 • Žáci dbají pokynů zaměstnanců školní jídelny
 • Pedagogický pracovník, vykonávající dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním vnitřního řádu ŠJ, se zajištěním bezpečnosti a s dalšími nezbytnými organizačními opatřeními (rozvrh dozoru je vyvěšen na nástěnce ŠJ).
 • Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, kontroluje karty a čipy, dozoruje chování při stolování, při odnášení zbytků stravy a použitého nádobí, dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
 • Žáci jsou vedeni (ne nuceni) k dojídání svého jídla, nevynáší součásti obědu ze školní jídelny (ovoce, dezert).


3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny


Účastníci stravování:

 • školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole
 • umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy


Provoz školní jídelny:

 • provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:00 – 14:30 hodin
 • doba výdeje obědů je v rozmezí 11:30 – 13:45 hodin
 • vydaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny
 • v případě prvního dne nemoci žáka, se strava může vydat do jídlonosičů, za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ odpovědnost


Jídelníček:

 •  jídelníček je vyvěšen na nástěnce ŠJ, na webových stránkách školy a u výdejního okna ve ŠJ
 • z provozních nebo dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku
 • žáci si mají možnost vybírat ze dvou jídel (uvedeno na jídelníčku) 2 x týdně (zpravidla úterý, čtvrtek) dle provozních možností školní kuchyně, oběd č. 2 se objednává den do dopředu do 14:00 hod ve snímači u vedoucí školní jídelny
 • na jídelníčku je u každého pokrmu označen alergen, který daný pokrm obsahuje, seznam alergenů je uveden na nástěnce ve školní jídelně, u jídelníčku v ŠJ a u vedoucí školní jídelny
 • příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad
 • strava je sestavována podle zásad zdravé výživy a výživových norem pro školní stravování dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění, tzv. spotřebního koše
 • pitný režim je zajištěn v základní škole pouze při hlavním jídle, v mateřské škole celodenně


Dietní stravování:

 • ŠJ poskytne bezlepkovou a šetřící dietu, na základě potvrzení od lékaře, dohled nad dietním stravováním má nutriční terapeut
 • personál kuchyně je proškolen nutričním terapeutem v přípravě dietní stravy
 • bezlepková dieta se připravuje v odděleném prostoru pro přípravu bezlepkové stravy (aby se zamezilo kontaminaci), ze surovin k tomu určených


Odhlášky:

 • odhlášky stravy se provádějí nejpozději do 7,30 hod ráno, v případě nemoci
 • strávníci musí být v době nemoci odhlášeni (první den nemoci je možné stravu odebrat) neodhlášená strava propadá
 • odhlášky se provádějí na telefonu 725 745 974nebo přes email: polanska.zsvlcnov@seznam.cz, zprávou sms, ústně v ŠJ nebo ve školní kuchyni, případně prostřednictvím webových stránek školy, den dopředu do 14hodin