Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Výpočet hmotnosti tělesa (str. 93 - 94), propočítat příklady (str. 94 - 95).

Jednotky času (str. 95 - 96), propočítat příklady na převádění jednotek času (str. 96) - bude na to písemka!!!

Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování (str. 100 - 102), pokusit se odpovědět na otázky (str. 103).

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování (str. 104), pokusit se odpovědět na otázky (str. 105).

Fyzika - další úkoly

Všechny vás srdečně zdravím. Věřím, že jste si zopakovali všechno, co jsem vám naposled vypsal. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce ve fyzice asi nepotkáme, doporučuji všem, aby si zopakovali učivo od začátku školního roku. Máme ještě probírat několik málo kapitol, které jsme nestihli (není toho moc). Ty probereme na začátku příštího školního roku, proto se už nebudeme zdržovat opakováním učiva 6. ročníku, ale jen to proletíme. Nové učivo se sami z učebnice neučte, probereme to až spolu. Opakujte si jen to, co jsme se spolu učili!

Na procvičení mám pro vás pár příkladů na převádění jednotek času. Výsledky mně pošlete na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 6. A)

Převádění jednotek času - převeďte na jednotky uvedené v závorce (d = den, h = hodina, min = minuta, s = sekunda)

1) 1,5d + 6,5h + 25min + 720s = (min)

2) 0,5d + 13h + 270min + 5400s = (h)

3) 1d + 2,5h + 28min + 300s = (s)

4) 2,5d + 3,5h + 15,5min + 180s = (min)

5) 3,5d + 9h + 480min + 7200s = (h)

6) 1,5d + 7,5h + 12,5min + 50s = (s)

7) 3,5d + 12h + 720min + 43200s = (d)

8) 4,5d + 4,5h + 4,5min + 300s = (min)

9) 2d + 3,5h + 330min + 1800s = (h)

10) 4,5d + 36h + 3600min + 86400s = (d)

Každý počítá sám bez kalkulaček!!!

Fyzika - procvičování

Všechny vás znovu srdečně zdravím. Stále mi někteří z vás (a je jich hodně) neposlali vypracované úkoly, které jsem vám minule zadal!!! Posílám vám další příklady na opakování. Tentokrát to bude na výpočet hustoty, výpočet hmotnosti a převádění jednotek hmotnosti. Tak ukažte, kolik jste si toho zapamatovali.

 Výsledky mně opět pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 6. A). Hodně zdaru…​​​​​​​

 1. Rtuť o hmotnosti 54 g má objem 4 ml. Jaká je hustota rtuti?


 1. Vypočítej hmotnost látky, která má hustotu 3,5 g/cm3 a objem 6 cm3.


 1. Těleso o hmotnosti 1,2 t má objem 2 m3. Vypočítej hustotu tělesa.


 1. Těleso o objemu 2,5 m3 má hustotu 600 kg/m3. Jaká je hmotnost tělesa?


 1. Kovový váleček o hmotnosti 10,8 g má objem 4 cm3. Vypočítej hustotu válečku.


 1. Ocelová krychle o hustotě 7,8 g/cm3 má objem 6 cm3. Vypočítej hmotnost krychle.


 1. Dřevěný hranol o objemu 5 cm3 má hmotnost 3,5 g. Vypočítej hustotu dřeva.


 1. 1,88 kg + 285 g + 28000 mg  =   ?  kg


 1. 0,235 kg + 428 g + 1356 mg  =   ?  g


 1. 0,4 kg + 125 g + 32 mg  =   ?  mg


 1. 28,7 kg + 450 g + 80000 mg  =   ?  kg


 1. 0,5 kg + 280 g + 5000 mg =  ? g

Fyzika - opakování celku Vlastnosti látek a těles

Opět srdečně zdravím všechny šesťáky. Mám tady pro vás další úkoly na opakování učiva fyziky. Někteří z vás (a je jich hodně) mi stále neposlali vypracované úkoly, které jsem vám minule zadal a pár žáků mi dosud neposlalo ani předchozí opakování na převádění jednotek času!!! Tentokrát to nebude na výpočty, ale na opakování teorie. Na každou otázku odpovídejte stručně a výstižně, svými slovy, žádné rozepisování a opisování zápisu ze sešitu – TO NECHCI!!! Tak ukažte, kolik jste si toho zapamatovali.

 Odpovědi mně opět pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 6. B). Teď už to některým dá možná trochu zabrat, tak hodně zdaru…​​​​​​​

 1. Jaký je rozdíl mezi tělesem a látkou?


 1. Napiš vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. Uveď alespoň tři příklady látek, které jsou při pokojové teplotě ve skupenství: a) pevném, b) kapalném, c) plynném.


 1. Co je to síla, jakou má jednotku a čím ji měříme? Urči, jak velkou silou přitahuje Země psa o hmotnosti 4 kg.


 1. Co je to difuze a Brownův pohyb?


 1. Jak se liší částicová stavba pevných, kapalných a plynných látek?


 1. Co jsou to atomy a molekuly? Z čeho se atomy skládají?


 1. Můžeš naplnit sklenici do poloviny vodou? Můžeš naplnit sklenici do poloviny vzduchem? Zdůvodni své odpovědi.


 1. Uveď tři různé příklady, kdy na sebe dvě tělesa působí „na dálku“.


 1. Jaký je rozdíl mezi prvkem a sloučeninou? Uveď dva příklady prvků a dva příklady sloučeniny.


 1. Na čem závisí velikost gravitační síly?